LAP

Šta su Lokalni antikorupcijski planovi (LAP)

LAPovi su preventivni antikorupcijski mehanizmi za uvođenje načela dobrog upravljanja i dobre uprave u rad organa i službi jednice lokalne samouprave (JLS) i drugih organa javne vlasti koji na lokalnom nivou zadovoljavaju potrebe i interese lokalnog stanovništva i lokalne zajednice.

model propisuje metodologiju izrade LAP-a koja treba da bude jedinstvena za sve JLS. Drugim rečima, sve dopune LAP-a koje svaka JLS bude definisala trebalo bi da budu usaglašene sa metodologijom propisanom u Modelu, odnosno treba da sadrže elemente date Modelom.

 

Proces uspostavljanja LAP ima tri faze:

  1. Radna grupa za izradu LAP-a

Radna grupa, imenovama od strane od lokalne samouprave, a sačinjeno od predstavnika institucija lokalne samouprave, republičkih institicija koje imaju sedište na nivou JLS, predstavnika civilnog društva koje se bave borbom protiv korupcije i sa njom srodnim temama, Ostali akteri, strukovna udruženja, mediji, sindikati mogu da budu učesnici javnih rasprava pre nego što nacrt Lokalnog plana za borbu protiv korupcije bude usvojen u skupštini JLS-a.

Model daje mogućnost JLS da shodno sprovedenoj analizi da dodaju mere ili oblasti koijma se LAP učini efikasnim sredstvo borbe protiv korupcije  

Prva prilika za uključivanje predstavnika civilnog društva jeste predlaganje predstavnika u sastav ove Radne grupe!

 

  1. Formiranja Komisije za izbor Tela za praćenje primene LAPa

Inovirajući praksu koja postoji u Nišu, gde su članovi LAFa izabrnai od Komisije koji su činili po dva predstavnika novinarskih udruženja i civilnog društva, a koji su izabrani na skupovima od strane novinarskih udruženja i nevladinih organizacija uz predstavnika Agencije za borbu protiv korupcije, prema Modelu koji je Agencije predložila lokalna samouprava formira Komsiju koju čine predstavnici JLS, republičke institucije sa sedništem na nivou JLS i predstavnici civilnog društva, uz napomenu da Agencije predlaže da prestavnici civilnog društva budu u većini.

Druga prilika za uključivanje predstavnika civilnog društva jeste predlaganje predstavnika u sastav Komisije!

 

  1. Izbor članova Tela za praćenje provedbe LAP-a

Ovako formirana Komisija raspisuje konkurs za članove Tela za praćenje primene LAPa. Da bi neko od građana postao član ovog tela, ne sme da bude nosioc bilo koje funkcije u političkoj stranci, javni funkcioneri, niti radno angažovani u organima JLS po bilo kom osnovu

Treća prilika za uključivanje predstavnika civilnog društva jeste predlaganje predstavnika u Telo za praćenje provedbe LAP-a!

Ovo telo ima trajni karakter, kancelariju, profesionalnu podršku i tehničke uslove za rad, čime se predstavnicima civilnog društva omogućuje efetkivan nadzor nad funkcionisanjem lokalne samouprave.