Analize

Izveštaj stručnog tima
Lokalnog antikorupcijskog  foruma
Grada Zrenjanin
Komasacija Botoš

Lokalni antikorupcijski forum Grada Zrenjanina uputio je dana 29.06.2012. godine, Odseku za javne nabavke Grada Zrenjanina Zahtev za pristup informaciji od javnog značaja u vezi sa javnom nabavkom Izvođenje geodetsko-tehničkih i drugih radova na komasaciji i obnovi premera u KO Botoš, objavljenom po javnom pozivu broj 404-9-54-3/11-II .

Nakon izvršene analize  stručni tim LAF-a za poslove Javnih nabavki došao je do sledećih zaključaka:

Formalno – pravne primedbe:

  • Predhodni raspis objavljen je 01.08.2011.godine u “Sl.glasnik RS” br.57/2011

U prethodnom raspisu i javnom pozivu je navedeno da je predmet javne nabavke radovi.

Postavlja se pitanje ko je odlučio da predmet ove javne nabavke budu radovi a ne usluge kako je to i predviđeno po planu JN za 2011.godinu Grada Zrenjanina (strana 428. tačka 19. Plana javnih nabavki za 2011. godinu).

a. U godišnjem planu nabavki usluga za 2011.godinu Grada Zrenjanina predviđena je nabavka usluga izvođenje geodetsko-tehničkih i drugih radova na komasaciji i obnovi premera KO Botoš (GT/19) u iznosu od 112.800.000,00 dinara.

Pokretanjem postupka javne nabavke radova (kojih nema u planu javnih nabavki za 2011.) prekršen je član 27. stav 1. ZJN  kojim je propisano da se postupak javne nabavke može pokrenuti ako je nabavka predviđena u godišnjem planu nabavki i ako su za tu nabavku predviđena sredstva u budžetu.

b. Nezakonito definišući ovu javnu nabavku kao radove omogućeno je izabranom ponuđaču da prikaže stručne reference za poslednjih pet godina (300 miliona vrednosti izvedenih radova, dve stručne reference u oblasti komasacije,dve stručne reference u oblasti obnove predmera) a ne tri godine, u slučaju nabavke usluga, za koje je ZJN definisao priznavanje referenci u poslednje tri godine.

Objašnjenje:

Aneksi za usluge-  I A, I B i Aneks II za radove su odštampani uz ZJN i čine njegov sastavni deo i u njima su definisane sve vrste nabavki usluga i radova.

Aneksom I A – usluge predviđeno:

  • pod tačkom 12 – arhitektonske i inženjerske usluge;
  • pod tačkom 7 – računarske usluge;

Aneksom  I B– usluge predviđeno:

  • pod tačkom 27 – druge usluge.

U Aneksu II – građevinski radovi nigde nema geodetsko-tehničkih radova

Klasifikacija delatnosti:

  • 74201- Arhitektonske i inžinjerske aktivnosti i tehnički saveti
    Ova delatnost obuhvata: planiranje gradova, naselja i prostora
  • 74204 – Ostale  Arhitektonske i inžinjerske aktivnosti i tehnički saveti
    Ova delatnost obuhvata: geodetska istraživanja: geodetsko premeravanje terena, hidrografska merenja, podzemna merenja, premeravanje granica, kartografsko i prostorno informisanje, industrijska i građevinska premeravanja i dr.

Zaključak

Lokalni antikorupcijski forum  je mišljenja da se Ugovor o izvođenju geodetsko-tehničkih i drugih  radova na komasaciji i obnovi premera u KO Botoš, mora proglasiti ništavim, shodno čl.120. stav 1. ZJN jer je zaključen suprotno odredbama Zakona o Javnim nabavkama Republike Srbije.

Suštinske primedbe:

Odluka o pokretanju postupka i imenovanju komisije doneta je 15.11.2011.godine a Javni poziv u Sl.glasniku objavljen je 18.11.2011.godine, iz čega proizilazi da je komisija sačinila veoma obimnu i stručnu konkursnu dokumentaciju za samo tri dana.
Potrebno je zatražiti pismeno izjašnjenje članova komisije o tome kada su sačinili konkursnu dokumentaciju i na kojim sednicama su dogovarali uslove, odnosno ko je sastavio konkursnu dokumentaciju.

Lokalni antikorupcijski forum Grada Zrenjanina nema mandat za ovakve radnje.

Dane Mašić
Koordinator Lokalnog
antikorupcijskog foruma

Zrenjanin; 01.11.2012.godine

Analiza-20121101_Komasacija-Izvestaj-strucnog-tima